A A A

dr hab. Elżbieta Szmit-Naud, prof UMK

esn@chem.umk.pl

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauki o sztuce.

W latach 1985 -1990 studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, kierunek: Konserwacja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej. Dyplom pod kier. dr B. Rouba i praca magisterska pod kier. prof. dr J. Flika, wyróżniona nagrodą im. prof. Jerzego Remera. Od 1990 r. zatrudniona jako asystent w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, od 2002 r. na stanowisku adiunkta. W latach 1999-2002 przedstawiciel młodszych pracowników w Radzie Wydziału, w kadencji 2002-2005 - członek Senatu UMK.
Kwalifikacje zawodowe podnosiła podczas staży zagranicznych w 1991-92 r. w Ateliers et Laboratoire CREPHART w Szwajcarii oraz w 1996-97 r. w Institut royal du Patrimoine artistique w Brukseli (m.in. IMG Tempus) i poprzez udział warsztatach 2003: Materials for Conservation and Restoration of Paintings The Conservation Unit, Northumbria University, Newcastle.

W roku akademickim (2005/2006) odbyła studia w dziedzinie konserwacji zapobiegawczej Master professionnel en Conservation Preventive w Paryżu (Université Paris I Panthéon-Sorbonne).

Prace badawcze:

Tematyka podjęta w ramach doktoratu (Zmiany optyczne retuszy w malarstwie sztalugowym, UMK, 2001, dysertacja doktorska, promotor: prof. dr Józef Flik) i kontynuowana po uzyskaniu stopnia naukowego doktora dotyczy reintegracji ubytków warstwy malarskiej w obrazach sztalugowych i stabilności współczesnych materiałów stosowanych w tym celu, realizowana w gamach grantów wewnętrznych UMK. Uczestniczyła w zespołowym grancie KBN „Problemy dublowania obrazów na płótnie" realizowanym w Zakładzie.
Równolegle, w ostatnich latach - analiza zmian wystroju ołtarzy na przykładzie ołtarzy katedry śś Janów w Toruniu, przeprowadzana na podstawie prac własnych oraz realizowanych przez macierzysty Zakład w ramach zajęć terenowych.

W latach 2003-2007 zajmowała się analizą zmian wystroju ołtarzy na przykładzie ołtarzy katedry śś Janów oraz kościoła św. Jakuba w Toruniu, przeprowadzaną na podstawie prac własnych oraz realizowanych przez macierzysty Zakład w ramach ćwiczeń terenowych, prowadzonych wspólnie z mgr Jolantą Korcz.

Od 2006 roku kontynuuje prace dotyczące szczególnego rodzaju dziedzictwa artystycznego, jakim są historyczne dekoracje teatralne. Badania te zapoczątkowane w trakcie studiów konserwacji zapobiegawczej w Paryżu na przykładzie teatru Marii Antoniny w Wersalu, dotyczą utrzymanych w konwencji iluzjonistycznej malowanych scenografii w ich oryginalnym otoczeniu, ich materialnych i funkcjonalnych uwarunkowań oraz wynikającej z nich problematyki konserwatorskiej a ściślej konserwacji zapobiegawczej rozumianej jako działania w otoczeniu dzieła zmierzające do zachowania jego materii i jego przekazu.