A A A

prof. dr hab. Robert Rogal

Studiował na UMK w latach 1987-1991, na ostatnim roku studiów odbył staż przygotowujący do pracy naukowo - dydaktycznej na Uczelni. W 1991 roku uzyskał stopień magistra sztuki i został zatrudniony w ZKMiRzP na stanowisku asystenta. W 2002 roku uzyskał stopień doktora i został mianowany na stanowisko adiunkta. Od 2003 roku w ramach międzynarodowych misji bierze udział w pracach badawczo - konserwatorskich w Egipcie. Uczestniczył w międzynarodowych warsztatach malarstwa ściennego we Florencji organizowanych przez Fundację Romualdo del Bianco (2002) i w warsztatach przenoszenia malowideł ściennych w National Museum Conservation Center for Cultural Properties w Kyoto (2005). Był współorganizatorem wyjazdów naukowych pracowników i studentów IZK do Czech, Holandii i Belgii oraz do Włoch, a także praktyk konserwatorskich na Litwie (1997-98) i Słowacji (2004-05).

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach konserwacji malarstwa ściennego, sgraffit i mozaik.
Zajmuje się:

  • rozwijaniem technologii związanych z przenoszeniem dekoracji ściennych,
  • badaniem materiałów i metod do usuwania nawarstwień, konsolidacji, hydrofobizacji i uzupełniania ubytków w dekoracjach ściennych,
  • datowaniem dzieł sztuki,
  • problematyką konserwacji malowideł ściennych w krajach orientalnych.


Pracę doktorską na temat: „Problematyka technologiczno-konserwatorska XVI i XVII - wiecznych sgraffit" rozpoczął pod kierunkiem prof. dr M. Roznerskiej a zakończył pod kierunkiem prof. dr J. Flika.

Uczestniczył w programach, projektach badawczych oraz grantach:

  • Opracowanie metody uzupełniania ubytków w zabytkowych sgraffitach - kierownik grantu KBN (1999-2000).
  • Opracowanie metody datowania niektórych materiałów zabytkowych pochodzenia organicznego przy użyciu elektronowego rezonansu paramagnetycznego oraz spektroskopii ramanowskiej - wykonawca Grantu KBN (2003-2006).
  • „Grant - in - Aid for Scientific Research B-2" of Japan Society for the Promotion of Science - wykonawca grantu realizowanego przez Egyptian-Japanese Mission for the Mastaba Idout.
  • "Grant for Projects for the Protection, Preservation of Cultural Properties Outside Japan" of the Sumitomo Foundation - wykonawca grantu realizowanego przez Egyptian-Japanese Mission for the Mastaba Idout.
  • Konserwacja dzieł sztuki za pomocą laserów - analiza zabytków średniowiecznego malarstwa ściennego technikami spektroskopowymi i chemicznymi dla potrzeb konserwacji - wykonawca SPB realizowanego w ramach COST G7 (2005-2006).