A A A

dr Solida Lim, adiunkt

solida@umk.pl

Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK ukończył w 1993 r. z oceną bardzo dobrą. Tytuł magistra sztuki w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej otrzymał na podstawie przedstawionej pracy dyplomowej - konserwacja obrazu olejnego na płótnie „Portret Adaminy Zaborowskiej", oraz na podstawie pracy magisterskiej pt. „Problemy konserwatorskie i estetyczne malowideł ściennych przy Srebrnej Pagodzie w Phnom Penh w Kambodży". Obie prace wykonał pod kierunkiem prof. dr Marii Roznerskiej. W tym samym roku został zatrudniony w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, na stanowisku asystenta naukowego, a od roku 2001 na etacie wykładowcy.

Prace badawcze od samego początku ściśle są związane z praktyką konserwatorską i dotyczą głównie problematyki konserwacji malarstwa ściennego w różnych warunkach klimatycznych. Dlatego oprócz kształcenia studentów swoje zainteresowania związał z poszukiwaniem metod i środków zwalczających wilgoć jako niebezpieczny czynnik niszczący malowidła ścienne. Zaowocowało to tematem pracy doktorskiej „Problem zwalczania zawilgocenia malowideł ściennych na skutek podciągania kapilarnego w Polsce i w warunkach klimatu tropikalnego w Kambodży", której obronę przewidziano na 2005 r., promotorem jest prof. dr Bogumiła Rouba.


Zrealizował tematy badawcze:

  • Badanie przydatności wybranych środków konsolidujących w klimacie tropikalnym Azji Płd. -Wsch.
  • Badania laboratoryjne nad zastosowaniem środków hydrofilnych i hydrofobowych do zabezpieczania malowideł ściennych przed wilgocią.
  • Próba odtworzenia dawnej receptury spoiwa ryżowego stosowanego w malarstwie ściennym w Kambodży w celu wykorzystania go do prac restauratorskich w warunkach tropikalnych.
  • Propozycja rozwiązań estetycznych przy pracach restauratorskich (punktowania i rekonstrukcje) malowideł ściennych przy Srebrnej Pagodzie w Phnom Penh (publikacja w jęz. francuskim).
  • Badania laboratoryjne i terenowe (archikolegiata w Tumie pod Łęczycą, sanktuarium w Skrzatuszu, kościół w Żernikach, krużganki odpustowe w Kcyni) nad znalezieniem skutecznych metod blokowania wilgotności kapilarnej z zastosowaniem najnowszych, nieniszczących technologii.
  • Badania nad uzyskaniem nowych środków do mechanicznego zdejmowania zabrudzeń i przemalowań z substancji zabytkowych do wykorzystania w zajęciach dydaktycznych i w praktyce konserwatorskiej.
  • Badania nad możliwością wykorzystania nowych technik i technologii w nieinwazyjnej diagnostyce konserwatorskiej: 1/ komputerowa analiza kolorystyki obrazów przed podjęciem prac konserwatorskich, 2/ próba identyfikacji oryginalnych warstw spodnich w malowidłach ściennych przy użyciu kamery na podczerwień.


Cztery z wyżej wymienionych tematów zrealizował w ramach:
- 3. grantów UMK - w 1994 r. nr 360-Z, w 1997 r. nr 328-Z i w 2000 r. nr 391-Z,
- 1. grantu KBN - nr wniosku KBN: 1A-1374/2000 (w zespole pod kier. prof. dr Marii Roznerskiej).
Ostatnio w swojej pracy zajął się opracowaniem i realizacją autorskich programów badawczo-konserwatorskich dotyczących dwóch obiektów sakralnych: krużganków odpustowych z klasycystycznymi malowidłami ściennymi przy kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Kcyni, oraz wnętrza poprotestanckiego kościoła p.w. NMP Królowej Polski w Żninie. Zadania te są wieloetapowe, a obiekty zróżnicowane pod względem usytuowania, czasu powstania, techniki wykonania i stopnia zniszczenia. W pierwszej kolejności zdiagnozował przyczyny zawilgocenia ścian i podjął prace związane ze skuteczną likwidacją niszczącego polichromie czynnika, wykorzystując najnowsze technologie nieinwazyjne. W drugim etapie - w przypadku Kcyni - oprócz konserwacji i restauracji polichromii, wykonał aranżację wystroju malarskiego ścian i filarów Kalwarii, przywracającą oryginalną kolorystykę i układ kompozycyjny. W przypadku Żnina, w drugim etapie przeprowadził prace sondażowe na obecność warstw malarskich i ich zasięg w celu opracowania planu generalnego odnowienia wnętrza świątyni, obejmującego konserwację i restaurację zachowanych dekoracji, aranżację kolorystyczną. Prowadzi także kontrolne badania wilgotnościowe murów kościołów w Toruniu (we współpracy z prof. dr B. Rouba).