A A A

Inna działalność

Ważnym elementem aktywności B. J. Rouba są działania na rzecz Uczelni, kształcenia, ale także na rzecz środowiska konserwatorskiego i szeroko rozumianej ochrony dziedzictwa kultury.
Organizuje cykle wykładów otwartych dla studentów i pracowników, zapraszając wiele znaczących dla środowiska konserwatorskiego osób. Pracowała w Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów - od 1996 - 2002, w komisji lokalowej na Wydziale Sztuk Pięknych, w Wydziałowej Komisji ds. oceny kandydatów ubiegających się o wszczęcie przewodów kwalifikacyjnych w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki (kadencja 2002 - 2005), w Instytutowej Komisji Wydawniczej (kadencja 2002 - 2005) i innych.
Wielokrotnie brała udział w spotkaniach trzech Uczelni kształcących konserwatorów-restauratorów dzieł sztuki poświęconych korektom programów i opracowaniu nowego modelu kształcenia.
Wraz ze współpracownikami przygotowywała i organizowała IV Zgromadzenie Generalnego ENCoRE - Europejskiej Sieci Szkół Konserwatorskich, które odbyło się w Toruniu w maju 2003

Jest członkiem:

 • Rady ds. Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury (v-przewodniczącą, od 2000 - 2003, druga kadencja od 2004),
 • Europejskiej Sieci Szkół Konserwatorskich ENCoRE i przedstawicielem IZK UMK,
 • Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS (od 2003),
 • Komitetu Nauk o Sztuce Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2003 - 2006),
 • Komisji Konsultacyjnej przy Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków (od 2003),
 • Komisji Konsultacyjnej przy Mazursko-Warmińskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków (od 2005)
 • Rady Naukowej Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (od 2002),
 • Rady Naukowej Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (od 2005),
 • Stowarzyszenia Przyjaciół Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Toruńskiej Szkoły Konserwacji (w latach 1992-2001 v-prezes, od 2001 prezes),
 • Stowarzyszenia Dziedzictwo Torunia (w latach 2004 - 2005 członek Zarządu),
 • Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Konserwatorów Restauratorów Dzieł Sztuki do 2004,
 • Przewodniczącym Redakcyjnej Rady Naukowej kwartalnika Ochrona Zabytków - od 2004,
 • Rady Redakcyjnej miesięcznika Spotkania z Zabytkami


Jako rzeczoznawca Związku Polskich Artystów Plastyków, którego członkiem jest od 1972 r. oraz rzeczoznawca Ministra Kultury (od 1993 r.) sprawowała nadzory i udzielała konsultacji w wielu obiektach rozrzuconych w różnych rejonach Polski - we współpracy ze służbami konserwatorskimi i księżmi (Toruń, Gdańsk, Olsztyn, Opole, Szczecin, Koszalin, Zielona Góra, Płock, Wschowa, Rzeszów, Warszawa, Wrocław i wiele innych).
Z ważniejszych należy wymienić:

 • nadzór nad pracami konserwatorskimi w katedrze Św. Janów w Toruniu w latach 1994 - 95, w tym m. in. nad konserwacją malowideł ściennych w Kaplicy Najświętszego Sakramentu (wyk zespół S. Skibińskiego),
 • nad konserwacją ołtarza głównego z kościoła Św. Ducha w Toruniu w latach 1995-98 (wyk. zespół PKZ, następnie zespół S. Skibińskiego),
 • nad konserwacją ołtarza Matki Boskiej Niepokalanej w katedrze Św. Janów w Toruniu w latach 1993 - 96 (wyk. E. Szmit-Naud z zespołem), nad konserwacją ołtarzy z kościoła parafialnego w Ostrowitem Prymasowskim -1999 - 2001 (wyk. P. Jabłoński),
 • nad konserwacją XVI - wiecznej ambony z kościoła w Sownie - 1994-99 (wyk. L. Cześnik z zespołem), ambony z Suchej Koszalińskiej - 1996 r. (wyk. D. Markowski), chrzcielnicy z Parsowa - 1996 r (wyk. R. Rogal), ambony z kościoła parafialnego w Starym Jarosławiu - 1998 r. (wyk. R. Rogal), nad konserwacją malowideł W. Żebrowskiego w klasztorze 0.0. Franciszkanów we Wschowie - 1995-97 r. (wyk. zespół KONSART), nad konserwacją XVI-wiecznych malowideł ściennych w kościele Św. Ducha w Sierpcu 2000 - 2001 r. (wyk. M. Kozarzewski), nad konserwacją malowideł ściennych z pocztem biskupów pomezańskich w prezbiterium konkatedry w Kwidzynie - 2000 - 2001 (wyk. J. Korcz).


Konsultowała wielokrotnie zagadnienia warunków klimatycznych i warunków ekspozycji dzieł sztuki w Hali Głównej Dworu Artusa w Gdańsku (na zlecenie Muzeum Historii Miasta Gdańska - 1994, 2002, 2003), przebieg prac konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych w Domu Upphagena w Gdańsku - 1995-96.
W latach 1996-98 konsultowała i brała udział w komisjach konserwatorskich w ramach realizacji Programu Rządowego „Konserwacja wnętrz zabytkowych" (kościół Św. Jakuba w Toruniu, kościół parafialny w Okoninie), a na prośbę koordynatorów programu i Generalnego Konserwatora Zabytków uczestniczyła w podsumowaniu Programu

W latach 90. brała udział w unowocześnieniu i udoskonalaniu Ogólnopolskiego Schematu Dokumentacji Konserwatorskiej (koordynator programu), w pracach nad cennikiem konserwatorskim, w działaniach ogólnopolskiego zespołu opracowującego Kodeks Etyki Zawodowej Artystów Konserwatorów- Restauratorów Dzieł Sztuki (1997- 2000).

Pracowała w Komisji Ekspertów ds. „Sądu Ostatecznego" Hansa Memlinga na zaproszenie Marszałka Woj. Pomorskiego w Gdańsku - 1998-2000, a od 2001 na prośbę MN w Gdańsku, jest członkiem Komisji Ekspertów przy Dziale Badań Tryptyku Hansa Memlinga w Muzeum Narodowym w Gdańsku - od lat stale konsultując warunki przechowywania „Sądu Ostatecznego" Hansa Memlinga. W ramach tych zadań realizowała między innymi nadzór nad budową kasety klimatycznej dla obrazu, wyjazd i montaż w kasecie na wystawie w Museum of Art. Milwaukee USA - wrzesień 2002 oraz w Kunsthistorischesmuseum w Wiedniu - listopad 2002.
Pracowała w komitecie naukowym konferencji ARS LONGA - VITA BREVIS - TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY BADANIA DZIEŁ SZTUKI - poświęconej pamięci prof. dr. Zb. Brochwicza - Toruń 2002, w Komitecie Organizacyjnym Wystawy Zachować przeszłość - 2001,
Jako przewodnicząca Komisji ds. Terminologii Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń i Instytucji Działających na rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego koordynowała opracowanie definicji podstawowych pojęć dotyczących ochrony.
Przewodniczyła powołanej przez Ministra Kultury Komisji opracowującej Tezy do Krajowego Programu Ochrony i Opieki nad Zabytkami - luty - maj 2004, a potem Krajowego Programu Ochrony Zabytków.
Wiele czasu poświęcała na opracowanie uwag do kolejnych wersji projektu Ustawy o zabytkach (od 1999 do 2002) łącznie z pilotowaniem ich podczas prac Komisji Kultury Sejmu RP (2003). Organizowała także przygotowanie środowiskowych uwag do pakietu Rozporządzeń do Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami (2003).

Udzielała konsultacji i współpracowała z firmami wdrażającymi produkcję rozmaitych urządzeń i materiałów dla konserwatorów.

Recenzowała kilkadziesiąt prac magisterskich, siedem doktorskich, trzy prace habilitacyjne, szereg publikacji naukowych, artystycznych, książek i podręczników.

Jest członkiem gremiów redakcyjnych specjalistycznych czasopism naukowych - przewodniczącym Redakcyjnej Rady Naukowej kwartalnika „Ochrona Zabytków" od 2004), członkiem Rady Redakcyjnej miesięcznika „Spotkania z Zabytkami" od 2004).

Ważniejsze wyróżnienia i nagrody przyznane w ostatnich latach to:

 • 1994 - nagroda J.M. Rektora UMK za działalność naukową,
 • 1995 - dwa wyróżnienia J.M. Rektora UMK za pracę organizacyjną,
 • 1995 - nagroda ZPAP za pracę przedstawioną na konkurs Drugie Annale ZPAP,
 • 1995 - Medal Muzeum w Olsztynie,
 • 1998 - Srebrny Krzyż Zasługi,
 • 2000 - Medal Zasłużonym dla Diecezji Toruńskiej,
 • 2001, 2003 - dwukrotnie nagroda i medal Marszałka Województwa Kujawsko-     Pomorskiego na wystawie Dzieło Roku zorganizowanej przez ZPAP,
 • 2003 - Złota Odznaka za Opiekę nad Zabytkami,
 • 2005 - Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 • 2005 - Order Gloria Artis - nadany przez Ministra Kultury
 • 2005 - Złoty Krzyż Zasługi - nadany przez Prezydenta RP
 • 2005 - Order Gloria Artis - nadany przez Ministra Kultury
 • 2005 - Złoty Krzyż Zasługi - nadany przez Prezydenta RP
 • 2005 - Wyróżnienie J.M. Rektora - za działalność naukowo-dydaktyczną w r. akad. 2005/06
 • 2005 - Order Gloria Artis - nadany przez Ministra Kultury
 • 2005 - Złoty Krzyż Zasługi - nadany przez Prezydenta RP
 • 2005 - Wyróżnienie J.M. Rektora - za działalność naukowo-dydaktyczną w r. akad. 2005/06